Zamówienie
na
„Całodobowa ochrona
osób i mienia w Zamku w Kórniku oraz ochrona obiektów (ul. Zamkowa 5 i 8 w
Kórniku) przez monitorowanie wizyjne systemu dozoru telewizyjnego (CCTV),
monitorowanie sygnałów z zabezpieczeń elektronicznych (SSNiW) oraz
interwencji grup patrolu interwencyjnego”
Nazwa
zamawiającego
Polska
Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
Adres
zamawiającego
ul. Zamkowa
5, 62-035 Kórnik
Wartość
szacunkowa
powyżej 130
000 zł
Identyfikator postępowania ocds-148610-1d98c764-dac8-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d
Strona
eZamowienia
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1d98c764-dac8-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d
Numer referencyjny postępowania 656/2024
Status Wszczęte
Procedura Krajowa
Tryb postępowania postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, którego wartość wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza niż równowartość kwoty 130 000 zł, prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia
Tak
Czy postępowanie jest publicznie dostępne Tak
Termin składania ofert: 2024-03-15
, godz. 10:00
Miejsce składania ofert https://ezamowienia.gov.pl
Termin
otwarcia ofert
2024-03-15,
godz. 11:00
Termin
związania ofertą:
do
2024-04-13

Załaczniki:

Pytania i odpowiedzi:

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja o wyniku