Katalog Wydawnictw Biblioteki Kórnickiej rejestruje produkcję wydawniczą Biblioteki Kórnickiej od 1840 do czasów dzisiejszych. Biblioteka Kórnicka już od blisko 160 lat publikuje dzieła historyczne, a niektóre serie wydawnicze kontynuuje od 1852 r.

Właściwy program wydawnictw Biblioteki Kórnickiej wyznaczył sam jej twórca Tytus Działyński (1796-1861), wydając zabytki języka polskiego, źródła historyczne, a także studia nad dziejami Polski. Rozpoczął on edycje monumentalnych wydawnictw źródłowych. Wśród najważniejszych wymienić należy:

  • „Statut litewski”, Paryż 1841
  • „Acta Tomiciana”, T. 1-8, Paryż 1852-1860
  • „Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque Cruciferorum”, T. 1-3, Paryż 1855-1856
  • „Źrzódłopisma do dziejów Unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego”, cz. II i III, Paryż 1856-1861.

Część z zapoczątkowanych przez niego wydawnictw kontynuuje się do dnia dzisiejszego.

Jan Działyński (1829-1880) kontynuując prace ojca, rozszerzył profil wydawnictw o dzieła podręcznikowe z zakresu nauk ścisłych i tłumaczenia klasyków łacińskich. O ile edycje Tytusa były publikowane w niewielkich nakładach ok. 200 egzemplarzy i w ciągu krótkiego czasu przeważnie były wyczerpane, to syn wydawał książki w znacznie wyższych nakładach 500 do 1000 egzemplarzy. Wydawnictwa z czasów Jana Działyńskiego pozostawały długo na składzie i stanowiły nie tylko źródło dochodu dla Biblioteki, ale przez wiele dziesiątków lat stanowiły podstawę do wymiany wydawnictw, dobrze zorganizowanej przez Zygmunta Celichowskiego, bibliotekarza w latach 1870-1923 i jego następców.

W czasach późniejszych kontynuowano profil wydawniczy wyznaczony przez twórcę Biblioteki, zwiększając systematycznie nakłady, aby sprostać zapotrzebowaniu szybko rozwijającej się dziedziny nauk historycznych.

Pominięto w katalogu wydawnictwa Szkoły Domowej Pracy Kobiet, utworzonej przez Jadwigę z Działyńskich Zamoyską (1831-1923), mimo firmowania niektórych z nich przez Bibliotekę; podobnie jak wydawnictwa Zakładu Badania Drzew i Lasów w Kórniku, późniejszego Zakładu Dendrologii i Pomologii, za wyjątkiem pierwszego z nich – O górnej granicy lasu w Tatrach, Mariana Sokołowskiego, której kolportażem zajmowała się Biblioteka Kórnicka.

Obecnie na wydawnictwa Biblioteki Kórnickiej składają się: kontynuacja edycji źródłowych, opracowania monograficzne, periodyk – „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, w którym zamieszczane są mniejsze rozprawy i edycje źródłowe, sprawozdania z działalności instytucji itp., wreszcie począwszy od lat międzywojennych – inwentarze i katalogi naukowe zbiorów bibliotecznych oraz popularne przewodniki po Muzeum.

Szczególne znaczenie ma nowa seria wydawnicza, Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku, utworzona w 1985 roku. Prace publikowane w tej serii zawierają spisy urzędników ziemskich i urzędników centralnych.

Wraz z pojawieniem się nowych technologii zapoczątkowano elektroniczne edycje źródeł historycznych. W 1995 r. opublikowano na dysku (CD-ROM) pod tytułem Teki Dworzaczka, materiały genealogiczne z wieków XV-XX, zgromadzone przez prof. Włodzimierza Dworzaczka. Obecnie dostępne są one także na naszej stronie. W ramach projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”  przygotowano drugą wersję Tek Dworzaczka wzbogaconą o nowe funkcjonalności. Dostępna jest na Platformie Cyfrowych Zasobów Biblioteki Kórnickiej.

Od 1983 roku rozpoczęto serię wydawniczą popularnych reprintów i opracowań, służących propagowaniu wiedzy historycznej.