Regulaminy udostępniania zbiorów

REGULAMIN CZYTELNI W ZAMKU PAN BIBLIOTEKA KÓRNICKA

I Przepisy ogólne
  1. Zbiory Biblioteki Kórnickiej przeznaczone są przede wszystkim dla prowadzenia prac naukowych.
  2. Prawo do korzystania ze zbiorów mają:
   a) pracownicy naukowi
   b) studenci wyższych uczelni
   c) uczniowie szkół gimnazjalnych, średnich i pomaturalnych
   d) inne osoby pełnoletnie mogące okazać się dowodem tożsamości
  3. Zbiory biblioteczne udostępnia się w dni powszednie tj. od poniedziałku do soboty
   a) w czytelni
   – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
   – w soboty w godz. 8:00-13:00 (bez realizacji z magazynów)
   b) katalog kartkowy
   – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00
  4. W czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
  5. W czytelni obowiązuje zakaz rozmawiania przez telefony komórkowe.
  6. Rewersy przekazuje się do realizacji co godzinę od godz. 9:00 do 14:00. Rewersy złożone po godz. 14 będą realizowane w dniu następnym. Czas oczekiwania na zamówione pozycje wynosi do 40 minut (liczone od momentu przekazania do realizacji). Wyjątkiem są pozycje z magazynu czytelni Pałacu Działyńskich. Zamówienia na książki o sygnaturze P.Dz. realizowane są we wtorki, środy i piątki w godzinach południowych.
  7. Czytelnik zamierzający skorzystać ze zbiorów w Czytelni winien zgłosić się do pracownika Działu Udostępniania, wpisać się do księgi odwiedzin i przedstawić kartę biblioteczną, w przypadku pracowników naukowych i studentów legitymację lub dowód tożsamości.
  8. Czytelnik ma prawo skorzystać ze szkolenia z obsługi internetowych baz danych z zakresu humanistyki.
II Korzystanie ze zbiorów
  1. CZYTELNIA

  2. W czytelni można korzystać ze zbioru poręcznego oraz księgozbioru magazynowego.
  3. Z księgozbioru podręcznego korzysta się bez wypełniania rewersów, przy pomocy pracownika Działu Udostępniania.
  4. Materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić poza obręb Czytelni; przyniesione własne książki, czasopisma, z których czytelnik zamierza korzystać, należy okazać dyżurującemu pracownikowi Działu Udostępniania.
  5. Nie wolno robić notatek kładąc papier do notowania na książkach i czasopismach.
  6. Nie wolno podkreślać w książkach i czasopismach.
  7. Na książki i czasopisma znajdujące się w magazynach w Kórniku i magazynie czytelni w Pałacu Działyńskich należy wypełnić zakładkę. Zakładka musi być wypełniona starannie i czytelnie podpisana. Powinna zawierać nazwisko autora, tytuł oraz tom (przy dziełach seryjnych, wielotomowych), a także sygnaturę wypisaną z katalogu. Przy zamawianiu czasopism należy podać tytuł, rocznik, rok i numer oraz sygnaturę wypisaną z katalogu internetowego.
  8. Książki użytkowane tylko w Czytelni można zarezerwować pod warunkiem ciągłego z nich korzystania.
  9. Chęć zamówienia książek można zgłaszać również drogą mailową oraz telefonicznie.
  10. WYPOŻYCZALNIA
  11. Prawo do wypożyczania książki na zewnątrz mają:
   a) mieszkańcy miasta i gminy Kórnik
   b) mieszkańcy miasta i gminy Środa
   c) mieszkańcy miasta i gminy Śrem

  12. Książki wypożycza się na podstawie rewersu i aktualnej karty bibliotecznej.
  13. Książki wypożycza się na okres 1 miesiąca z możliwością przedłużenia terminu zwrotu jeżeli dane dzieło nie zostało przez kogoś innego zamówione.
  14. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 pozycji.
  15. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
   a) książek z księgozbiorów podręcznych
   b) książek wydanych do 1945 roku włącznie
   c) książek rzadkich, cennych, albumów
   d) czasopism, druków ulotnych i zbiorów specjalnych
   e) książek uszkodzonych i w złym stanie
   f) książek oznaczonych znakiem „do korzystania w czytelni”

  16. Decyzję o wypożyczeniu książki na zewnątrz każdorazowo podejmuje pracownik Działu Udostępniania.
III Korzystanie ze zbiorów specjalnych
  1. Korzystanie ze zbiorów specjalnych reguluje osobny regulamin (poniżej)
IV Wypożyczenia Międzybiblioteczne
  1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię międzybiblioteczną. Informacji w tym zakresie udziela dyżurujący pracownik Działu Udostępniania.
  2. Materiały sprowadzone z innych bibliotek udostępnia się wyłącznie na miejscu w Czytelni.
V Odpowiedzialność za uszkodzone lub zagubione książki.
  1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
  2. Spostrzeżone uszkodzenia należy natomiast zgłaszać dyżurującemu pracownikowi Działu Udostępniania w celu ich odnotowania.
  3. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia (zniszczenie mechaniczne, zdekompletowanie, kreślenie plamy) udostępnionego dzieła, czytelnik obowiązany jest odkupić identyczny egzemplarz. Jeżeli jest to niemożliwe, czytelnik winien pokryć koszty związane z wykonaniem odbitki kserograficznej w wymiarze 1:1 wraz z oprawą.
VI Reprodukcja materiałów bibliotecznych.
  1. W uzyskaniu reprodukcji materiałów bibliotecznych pośredniczy dyżurujący w pracownik Działu Udostępniania.
  2. Reprodukcje materiałów bibliotecznych wykonuje się zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  3. Nie wykonuje się ksera z książek wydanych przed 1950 rokiem włącznie.
  4. Czytelnik ma prawo wykonać zdjęcia z nowych druków i czasopism wydanych po 1800 roku własnym aparatem, bez użycia lampy błyskowej.
  5. Pracownik Działu Udostępniania może odmówić prawa do wykonania reprodukcji materiałów bibliotecznych (szczególnie kopi ksero) ze względu na stan zachowania materiałów bibliotecznych.
VII Korzystanie ze sprzętu komputerowego.
  1. Czytelnik ma prawo skorzystania w celach naukowych z znajdujących się Czytelni komputerów.
  2. Czytelnik ma prawo do 30-minutowego jednorazowego dostępu do stanowiska internetowego. Reguły tej nie stosuje się w przypadku braku chętnych do korzystania ze stanowiska internetowego.
  3. Pracownicy Działu Udostępniania mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez czytelnika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że czytelnik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
  4. Osobie korzystającej ze stanowiska komputerowego zabrania się wykonywania czynności mogących zakłócić funkcjonowanie czytelni, takich jak podłączanie, rozłączanie okablowania i osprzętu, instalacja, reinstalacja i usuwanie oprogramowania.
  5. Osoba korzystająca ze stanowiska komputerowego ponosi pełną odpowiedzialność za działania, których skutkiem jest naruszenie obowiązującego prawa (np. uzyskanie lub próba uzyskania nieuprawnionego dostępu do serwerów w sieci internet, wysyłanie spamu, mailbombing, korzystanie ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne, propagujące przemoc itp.).
  6. Przy stanowisku komputerowym nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
VIII Przepisy końcowe
  1. Czytelnik, który nie przestrzega niniejszego regulaminu może być pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni czasowo lub na stałe.
  2. O pozbawieniu czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki decyduje Dyrektor.
  3. Regulamin obowiązuje od 3. czerwca 2013 r.

REGULAMIN CZYTELNI W PAŁACU DZIAŁYŃSKICH PAN BIBLIOTEKA KÓRNICKA

I Przepisy ogólne
  1. Zbiory Biblioteki Kórnickiej przeznaczone są przede wszystkim dla prowadzenia prac naukowych.
  2. Prawo do korzystania ze zbiorów mają:
   a) pracownicy naukowi
   b) studenci wyższych uczelni
   c) uczniowie szkół gimnazjalnych, średnich i pomaturalnych
   d) inne osoby pełnoletnie mogące okazać się dowodem tożsamości
  3. Czytelnia czynna jest w:
   a) poniedziałki, środy, piątki w godz. 9:00-16:00
   b) wtorki, czwartki w godz. 9:00-20:00
   c) soboty w godz. 9:00-14:00

  4. Szatnia jest obowiązkowa i bezpłatna. Czytelnicy zobowiązani są pozostawić w niej wierzchnie okrycie oraz teczki, torby, siatki itp.
  5. W czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
  6. W czytelni obowiązuje zakaz rozmawiania przez telefony komórkowe.
  7. Czytelnik zamierzający skorzystać ze zbiorów w Czytelni winien zgłosić się do pracownika Działu Udostępniania, wpisać się do księgi odwiedzin i przedstawić kartę biblioteczną, w przypadku pracowników naukowych i studentów legitymację lub dowód tożsamości.
  8. Czytelnik ma prawo skorzystać ze szkolenia z obsługi internetowych baz danych z zakresu humanistyki.
II Korzystanie ze zbiorów
  1. W czytelni można korzystać z książek i mikrofilmów księgozbioru podstawowego (dowożonych z magazynów znajdujących się w Kórniku), księgozbioru podręcznego znajdującego się w czytelni i magazynie podręcznym.
  2. Materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić poza obręb Czytelni; przyniesione własne książki, czasopisma, z których czytelnik zamierza korzystać, należy okazać dyżurującemu pracownikowi Działu Udostępniania.
  3. Nie wolno robić notatek kładąc papier do notowania na książkach i czasopismach.
  4. Nie wolno podkreślać w książkach i czasopismach.
  5. Z księgozbioru podręcznego czytelni korzysta się bez wypełniania rewersów, przy pomocy pracownika Działu Udostępniania. W książkach umieszczone są rewersy, które czytelnik zobowiązany jest pozostawić u dyżurującego pracownika Działu.
  6. 6. Na książki i czasopisma znajdujące się w magazynach w Kórniku i magazynie czytelni w Pałacu Działyńskich należy wypełnić zakładkę. Zakładka musi być wypełniona starannie i czytelnie podpisana. Powinna zawierać nazwisko autora, tytuł oraz tom (przy dziełach seryjnych, wielotomowych), a także sygnaturę wypisaną z katalogu. Przy zamawianiu czasopism należy podać tytuł, rocznik, rok i numer oraz sygnaturę wypisaną z katalogu internetowego.
  7. Jednocześnie można zamówić 10 dzieł (15 woluminów), na okres 1 miesiąca.
  8. Zakładki na książki znajdujące się w magazynach w Kórniku należy złożyć w dniu poprzedzającym przywózkę:
   a) poniedziałek do godziny 13
   b) wtorek i czwartek do godziny 20
  9. Chęć zamówienia książek można zgłaszać również drogą mailową oraz telefonicznie.
  10. Zamówienia na książki znajdujące się w magazynach w Kórniku realizowane są we wtorki, środy i piątki. Zamówienia na książki znajdujące się w magazynie czytelni w Pałacu Działyńskich realizowane są od poniedziałku do piątku do godziny 16:00.
III Korzystanie ze zbiorów specjalnych
  1. Za zbiory specjalne uważa się: rękopisy, dyplomy, stare druki, wydawnictwa kartograficzne i ikonograficzne, mikrofilmy.
  2. W czytelni udostępnia się wyłącznie mikrofilmy. Jeśli dzieło (starodruk, rękopis, wydawnictwo kartograficzne i ikonograficzne) nie posiada kopii mikrofilmowej, czytelnik może zwrócić się do kierownika Działu Udostępniania z prośbą o zmikrofilmowanie wskazanych obiektów. Mikrofilmy będą udostępnione natomiast po nadaniu sygnatur.
  3. W wyjątkowych wypadkach Dyrektor Biblioteki może udzielić zezwolenia na przewiezienie oryginałów do Czytelni, konsultując swoją decyzję z kierownikiem Działu Zbiorów Specjalnych.
IV Wypożyczenia Międzybiblioteczne
  1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię międzybiblioteczną. Informacji w tym zakresie udziela dyżurujący pracownik Działu Udostępniania.
  2. Materiały sprowadzone z innych bibliotek udostępnia się wyłącznie na miejscu w Czytelni.
V Odpowiedzialność za uszkodzone lub zagubione książki.
  1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
  2. Spostrzeżone uszkodzenia należy natomiast zgłaszać dyżurującemu pracownikowi Działu Udostępniania w celu ich odnotowania.
  3. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia (zniszczenie mechaniczne, zdekompletowanie, kreślenie plamy) udostępnionego dzieła, czytelnik obowiązany jest odkupić identyczny egzemplarz. Jeżeli jest to niemożliwe, czytelnik winien pokryć koszty związane z wykonaniem odbitki kserograficznej w wymiarze 1:1 wraz z oprawą.
VI Reprodukcja materiałów bibliotecznych.
  1. W uzyskaniu reprodukcji materiałów bibliotecznych pośredniczy dyżurujący w pracownik Działu Udostępniania.
  2. Reprodukcje materiałów bibliotecznych wykonuje się zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  3. Nie wykonuje się ksera z książek wydanych przed 1950 rokiem włącznie.
  4. Czytelnik ma prawo wykonać zdjęcia z nowych druków i czasopism wydanych po 1800 roku własnym aparatem, bez użycia lampy błyskowej.
  5. Pracownik Działu Udostępniania może odmówić prawa do wykonania reprodukcji materiałów bibliotecznych (szczególnie kopi ksero) ze względu na stan zachowania materiałów bibliotecznych.
VII Korzystanie ze sprzętu komputerowego.
  1. Czytelnik ma prawo skorzystania w celach naukowych z znajdujących się Czytelni komputerów.
  2. Czytelnik ma prawo do 30-minutowego jednorazowego dostępu do stanowiska internetowego. Reguły tej nie stosuje się w przypadku braku chętnych do korzystania ze stanowiska internetowego.
  3. Pracownicy Działu Udostępniania mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez czytelnika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że czytelnik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
  4. Osobie korzystającej ze stanowiska komputerowego zabrania się wykonywania czynności mogących zakłócić funkcjonowanie czytelni, takich jak podłączanie, rozłączanie okablowania i osprzętu, instalacja, reinstalacja i usuwanie oprogramowania.
  5. Osoba korzystająca ze stanowiska komputerowego ponosi pełną odpowiedzialność za działania, których skutkiem jest naruszenie obowiązującego prawa (np. uzyskanie lub próba uzyskania nieuprawnionego dostępu do serwerów w sieci internet, wysyłanie spamu, mailbombing, korzystanie ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne, propagujące przemoc itp.).
  6. Przy stanowisku komputerowym nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
VIII Przepisy końcowe
  1. Czytelnik, który nie przestrzega niniejszego regulaminu może być pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni czasowo lub na stałe.
  2. O pozbawieniu czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki decyduje Dyrektor.
  3. Regulamin obowiązuje od 3. czerwca 2013 r.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW SPECJALNYCH

I Przepisy ogólne

  1. W Czytelni udostępnia się stare druki, rękopisy, kartografię, muzykalia, mikrofilmy oraz grafikę i plany. Prawo do korzystania ze zbiorów specjalnych można uzyskać jedynie poprzez uprzednie powiadomienie (telefoniczne, listowne bądź mailowe) pracowników Działu Zbiorów Specjalnych lub Działu Udostępniania (nie dotyczy mikrofilmów).
  2. Zbiory udostępniane są do celów naukowych i wydawniczych. Mogą z nich korzystać następujące osoby:
   a) pracownicy nauki – na podstawie ważnej legitymacji służbowej;
   b) doktoranci, adiunkci i asystenci ze stopniem magistra oraz studenci – po przedłożeniu pisma polecającego od promotora lub opiekuna naukowego;
   c) pracownicy instytucji kulturalno-naukowych – na podstawie pisemnej rekomendacji instytucji polecającej;
   d) osoby nie spełniające w. wym. kryteriów mogą korzystać ze zbiorów specjalnych wyłącznie za zgodą Dyrektora BK PAN
  3. W Czytelni w Zamku w Kórniku udostępnia się stare druki, rękopisy, kartografię, muzykalia, mikrofilmy oraz grafikę i plany. Prawo do korzystania ze zbiorów specjalnych można uzyskać jedynie poprzez uprzednie powiadomienie (telefoniczne, listowne bądź mailowe) pracowników Działu Zbiorów Specjalnych lub Działu Udostępniania i Informacji Naukowej (nie dotyczy mikrofilmów).
  4. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia materiałów, jeśli ich stan zachowania budzi zastrzeżenia pracowników Działu Zbiorów Specjalnych.
  5. Jednorazowo udostępnia się maksymalnie 3 woluminy starodruków i 1 wolumin rękopisów. Obiekty szczególnie cenne udostępniane są pojedynczo.
  6. Przepisy szczegółowe:
   a) po wejściu do Czytelni należy oddać dyżurującemu dowód tożsamości (ze zdjęciem) oraz wpisać się do księgi odwiedzin;
   b) zabrania się fotografowania obiektów własnym sprzętem;
   c) należy dokładnie wypełnić metryczki dołączone do obiektów;
   d) w czasie korzystania ze zbiorów czytelnicy mają obowiązek stosować się do wszelkich uwag i poleceń dyżurnego, odnoszących się do sposobu korzystania ze zbiorów oraz ich bezpieczeństwa.
  7. Cenne, często unikatowe materiały należące do Zbiorów Specjalnych powinny być traktowane ze szczególną ostrożnością. Aby zapewnić im jak najdłuższą trwałość, należy stosować się do następujących zasad:
   a) zabronione jest wnoszenie jedzenia, napojów oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zbiorów.
   b) Czytelników obowiązuje korzystanie z bawełnianych rękawiczek, które udostępnia dyżurujący w Czytelni.
   c) nie należy zmieniać kolejności kart ułożonych luzem. Jednorazowo można korzystać z jednego dokumentu.
   d) do notatek można używać wyłącznie ołówków, które udostępnia dyżurny. Podczas korzystania ze zbiorów specjalnych na stole nie mogą leżeć pióra, długopisy czy flamastry, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia zabytkowych obiektów.
  8. Dozwolone jest korzystanie z komputerów osobistych. Ze względu na ciepło emitowane przez urządzenia, należy umiejscowić je w odległości co najmniej 15 cm od obiektów zabytkowych.
   a) obowiązuje zakaz kreślenia i robienia notatek na udostępnionych dokumentach, jak również opierania się na nich i opierania ich o kant stołu.
   b) należy zamykać książki i albumy w trakcie przerw, aby chronić je przed szkodliwym działaniem światła.
   c) należy informować dyżurnego o wszelkich zniszczeniach zaobserwowanych lub powstałych w czasie użytkowania obiektów.
  9. Nie udostępnia się obiektów zmikrofilmowanych bądź zdigitalizowanych. Wyjątek stanowią prace edytorskie i badania paleograficzne. Inne przypadki wymagają indywidualnej zgody kierownika Działu Zbiorów Specjalnych. Czytelnik ma prawo odwołać się od decyzji kierownika do Dyrektora BK PAN.
  10. Zamówienia na zbiory specjalne składa się na różowych rewersach. Realizowane są na bieżąco do godz. 14.30. Zamówienie złożone po 14.30 realizowane jest następnego dnia. Nie realizuje się rewersów niedokładnie i nieczytelnie wypełnionych oraz zamówień złożonych na rewersach przeznaczonych dla nowych druków i czasopism.
  11. Dyżurny przyjmuje zamówienia na reprodukcje zbiorów specjalnych. Pracownie reprograficzne Biblioteki wykonują skany z mikrofilmów, reprodukcje cyfrowe oraz fotokopie. Pełen wykaz usług dostępny jest w Cenniku. Na publikację tekstu lub ilustracji ze zbiorów specjalnych wymagana jest zgoda Dyrektora BK PAN.
  12. Na udostępnienie obiektów szczególnie wartościowych (unikaty, druki rzadkie, cenne rękopisy, mapy i druki iluminowane, cenna grafika) zgodę wyraża wyłącznie Dyrektor Biblioteki Kórnickiej na wniosek Czytelnika.

II UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW SPECJALNYCH W CZYTELNI W POZNANIU

  1. Udostępnia się wyłącznie mikrofilmy i dokumenty elektroniczne.
  2. W przypadku, gdy dzieło nie posiada kopii mikrofilmowej bądź cyfrowej, Czytelnik może zwrócić się do kierownika Czytelni z prośbą o zmikrofilmowanie wskazanych obiektów. Mikrofilmy zostają udostępnione natychmiast po osygnowaniu.
  3. Ww uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki może wyrazić zgodę na udostępnienie oryginałów w Poznaniu, konsultując swoją decyzję z kierownikiem Działu Zbiorów Specjalnych oraz konserwatorem. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie na podstawie pisma przedłożonego przez czytelnika. Zgodę wydaje się na czas ściśle określony.

III WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

  1. Biblioteka Kórnicka PAN wypożycza zbiory specjalne (rękopisy, stare druki, muzykalia, kartografię, grafikę, fotografie historyczne, ekslibrisy, plany architektoniczne, rysunki, obiekty muzealne) tylko instytucjom (osobom fizycznym i prawnym), które zobowiążą się odpowiednio zabezpieczyć zbiory.
  2. Biblioteka Kórnicka PAN wypożycza wyłącznie zbiory skatalogowane i zmikrofilmowane (bądź sfotografowane).
  3. Każda prośba o wypożyczenie jest rozpatrywana indywidualnie.
  4. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
  5. Wypożyczenia mogą dotyczyć wyłącznie:
   a) wystaw
   b) konserwacji.
  6. Decyzję o wypożyczeniu podejmuje Dyrektor Biblioteki po zasięgnięciu opinii konserwatora oraz kierownika Działu Zbiorów Specjalnych.
  7. Decyzja o wypożyczeniu na wystawę powinna być podjęta dopiero po deklaracji instytucji wypożyczającej dotyczącej warunków ekspozycji
  8. Bibliotece Kórnickiej PAN przysługuje prawo do odmowy wypożyczenia ze względu na zły stan zachowania obiektu.
  9. Instytucja wypożyczająca (osoba fizyczna lub prawna) składa deklarację pełnej odpowiedzialności (zob. Umowa użyczenia BK).
  10. Dokumenty niezbędne przy wypożyczeniu:
   a) rewers
   b) protokół zdawczo-odbiorczy (sporządzony przez Bibliotekę Kórnicką)
   c) opinia konserwatorska dotycząca stanu zachowania obiektów
   d) upoważnienie dla osoby dokonującej wypożyczenia, zaopatrzonej w dowód tożsamości.
  11. Konwój (w szczególnych przypadkach konwój policyjny) zapewnia odbiorca (albo Biblioteka Kórnicka PAN na koszt odbiorcy).
  12. Przy zagubieniu obiektu wypożyczający powinien zwrócić:
   a) inny egzemplarz tego samego dzieła
   b) w przypadku niemożności odkupienia oryginału – ekwiwalent pieniężny według wartości wskazanej na protokole zdawczo-odbiorczym oraz koszt mikrofilmu negatywowego.
  13. Przy wypożyczeniach na wystawy (krajowe i zagraniczne) Biblioteka Kórnicka PAN zastrzega sobie prawo do nadzoru podczas przygotowywania ekspozycji