PAN Biblioteka Kórnicka przywiązuje wagę do bezpieczeństwa przetwarzanych danych, m.in. w zakresie zachowania poufności danych osobowych. Zależy nam na tym, aby każdy z Państwa wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Jeżeli są Państwo naszymi czytelnikami, korzystają Państwo w jakikolwiek sposób z naszych usług lub serwisów bądź opracowujemy materiały biblioteczne, których są Państwo autorami/współautorami, informujemy, że administratorem Państwa danych jest Polska Akademia Nauk, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aby zagwarantować, że Państwa dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub zgłosić nieprawidłowości w przetwarzaniu danych, pisząc na adres e-mail: Tamara.Rogowska@pan.pl

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Państwa dane osobowe nigdy nie są przekazywane, sprzedawane, ani wymieniane w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług lub do spełnienia naszych obowiązków ustawowych. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdują się poniżej w Polityce, w rozdziałach odnoszących się do usług świadczonych przez PAN Bibliotekę Kórnicką.

Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka jako administrator Państwa danych osobowych zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia danych w systemach informatycznych poprzez wdrożenie i zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Dane podawane w trakcie rejestracji czytelnika, które umożliwiają weryfikację jego tożsamości zbierane są zgodnie z zapisami Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U.2018 poz. 574).

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Państwa danych osobowych każdorazowo poinformujemy o tym, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy mają Państwo obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody. Wskazanie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w PAN Bibliotece Kórnickiej znajduje się poniżej, w rozdziałach odnoszących się do poszczególnych usług, które świadczymy.

Jakie mają Państwa prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę Narodową danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do nas z następującymi żądaniami:

  • udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
  • niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
  • uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
  • niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
  • przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym, niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów lub świadczeń realizowanych na podstawie umów. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Natomiast jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, wywołujący skutek natychmiastowy.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować mailowo z Sekretariatem PAN Biblioteki Kórnickiej: sekretariat.zamek@bk.pan.pl

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Mają też Państwo prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli, Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Uaktualnienia Polityki prywatności PAN Biblioteki Kórnickiej :

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.