RODO

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 00 48 22 182 6100 ; fax 48/22/1827050.

Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik, tel. 61 8170 081; e-mail: sekretariat.zamek@bk.pan.pl jest jednostką nieposiadająca osobowości prawnej wchodzącą w skład Polskiej Akademii Nauk.

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail sekretariat.zamek@bk.pan.pl.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z realizacją ustawowych celów Polskiej Akademii Nauk, w szczególności związanych z propagowaniem rozwoju nauki oraz ustanawianiem najwyższych standardów jakości badań i norm etycznych, służących społeczeństwu i wzbogacaniu kultury narodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wymagany właściwymi przepisami prawa.

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do pozyskania informacji wyłącznie na podstawie właściwych regulacji prawnych.

Przysługuje Pani/Panu żądanie od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia jak również w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora –przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)