Ogłoszenie: 10.07.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Ustawą lub PZP

Zamówienie na Rewitalizacja budynku „Klaudynówka” w Kórniku” (Rewitalizacja z przebudową budynku oficyny zamkowej „Klaudynówka”) – nr ref. 320/2023
Nazwa zamawiającego Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
Adres zamawiającego ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik
Wartość szacunkowa powyżej 130 000 zł
Identyfikator postępowania ocds-148610-48125b63-1f19-11ee-9aa3-96d3b4440790   https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-48125b63-1f19-11ee-9aa3-96d3b4440790
Numer referencyjny postępowania 320/2023
Status Wszczęte
Procedura Krajowa
Faza postępowania Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia
Tak
Czy postępowanie jest publicznie dostępne Tak
Termin składania 25 lipca 2023, godz. 10:00
Termin otwarcia 25 lipca 2023, godz. 11:00

Załączniki:

Pytania i odpowiedzi:

Otwarcie ofert:

Informacja o wyborze oferty: