Ogłoszenie: 20.06.2022
Pytania i odpowiedzi: 30.06.2022
Otwarcie ofert: 5.07.2022
Wynik: 11.07.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Ustawą lub PZP na roboty budowlane.

Zamówienie na „Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) – etap IV” – nr ref. 242/2022
Identyfikator postępowania c2584f49-ffc9-4b68-bceb-c53412f07c5d
Tryb Tryb podstawowy, wariant 1
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Status zamówienia Opublikowane
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2022/BZP 00214863/01
Adres strony WWW postępowania https://www.bkpan.poznan.pl
Data publikacji w miniPortal 20.06.2022 14:25
Nazwa zamawiającego Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
Adres zamawiającego ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik
Wartość szacunkowa powyżej 130 000 zł
Termin składania ofert 05.07.2022 10:00
Miejsce składania ofert platforma elektroniczna
Termin otwarcia złożonych ofert 05.07.2022 11:00

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c2584f49-ffc9-4b68-bceb-c53412f07c5d

Załączniki:

Pytania i odpowiedzi:

Otwarcie ofert:

Wynik postępowania: