Ogłoszenie: 21.06.2023
Wynik postępowania:  24.07.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Ustawą lub PZP

Zamówienie na „Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) – etap V” – nr ref. 303/2023
Nazwa zamawiającego Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
Adres zamawiającego ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik
Wartość szacunkowa powyżej 130 000 zł
Identyfikator postępowania ocds-148610-aa2ba1b7-1023-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-aa2ba1b7-1023-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
Numer referencyjny postępowania 303/2023
Status Wszczęte
Procedura Krajowa
Faza postępowania Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia
Tak
Czy postępowanie jest publicznie dostępne Tak
Termin składania 11 lipca 2023, godz. 10:00
Termin otwarcia 11 lipca 2023, godz. 11:00

Załączniki:

Otwarcie ofert:

Informacja o wyborze oferty: