Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Ustawą lub PZP na roboty budowlane pod nazwą: Rewitalizacja budynku „Klaudynówka” w Kórniku” (Rewitalizacja z przebudową budynku oficyny zamkowej „Klaudynówka”)

Ogłoszenie: 25.04.2022
Pytania i odpowiedzi: 5.05.2022
Otwarcie ofert: 10.05.2022
Unieważnienie: 17.05.2022

Zamówienie na „Rewitalizacja budynku „Klaudynówka” w Kórniku” (Rewitalizacja z przebudową budynku oficyny zamkowej „Klaudynówka”)
Identyfikator postępowania (miniPortal) 52116916-d787-4dbc-a757-75ba32a30ca6
Tryb Tryb podstawowy, wariant 1
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Status zamówienia Opublikowane
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2022/BZP 00133031/01
Adres strony WWW postępowania https://www.bkpan.poznan.pl
Data publikacji w miniPortal 25.04.2022 11:53
Nazwa zamawiającego Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
Adres zamawiającego ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik
Wartość szacunkowa powyżej 130 000 zł
Termin składania ofert 10.05.2022 10:00
Miejsce składania ofert platforma elektroniczna
Termin otwarcia złożonych ofert 10.05.2022 11:00

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/52116916-d787-4dbc-a757-75ba32a30ca6

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-69c32c23-c47c-11ec-b879-9a86e5ac3946

e-mail do kontaktów Zamawiającego z Wykonawcami: sekretariat.zamek@bk.pan.pl

Załączniki:

Pytania i odpowiedzi:

Informacje dot. otwarcia ofert:

Unieważnienie postępowania: