Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane. Postępowanie nr 530/2020

Nazwa zamówienia:
Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) wraz z nadzorem – etap I

BZP – Ogłoszenie nr 583910-N-2020 z dnia 2020-09-10 r.

Nazwa i adres Zamawiającego: 
Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie, tel. 61 817 00 81

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 25 września 2020 r. do godz. 10:00 w oddziale siedziby Zamawiającego w Kórniku: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik (Sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2020 r. o godz. 10:05 w oddziale siedziby Zamawiającego w Kórniku: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik (Sekretariat).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W celu dochowania wymaganych zasad bezpieczeństwa w związku z ryzykiem zarażenia się koronawirusem COVID-19, przed przybyciem na sesję otwarcia ofert do siedziby Zamawiającego – należy do godz. 9:00 w dniu wyznaczonym na otwarcie ofert, zgłosić chęć uczestnictwa w sesji otwarcia ofert na adres: sekretariat.zamek@bk.pan.pl. Jeżeli do wyznaczonej godziny w dniu wyznaczonym na otwarcie ofert nie będzie zgłoszeń co do woli wzięcia udziału w sesji otwarcia ofert, Zamawiający w wyznaczonym terminie otworzy oferty bez udziału osób zewnętrznych i niezwłocznie po sesji otwarcia ofert, przekaże informacje, o których mowa w pkt 16.5. Posiadanie środków ochrony osobistej (maski, rękawice) osób zewnętrznych uczestniczących w sesji otwarcia ofert leży po ich stronie.

Załączniki do pobrania: