7.08.2020

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej budowy serwerowni w przyziemiach Pałacu Działyńskich w Poznaniu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim”, nr referencyjny 493/2020 , do którego nie mają  zastosowania przepisy  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą Pzp”

Szczegółowy zakres zamówienia – zgodnie z postanowieniami wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego i OPZ (treść zaproszenia i załączników do pobrania poniżej)

CPV: 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego

Terminy realizacji – nie później niż do 30 listopada 2020 r.

Zamówienie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii – Załącznik nr  do Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku.

Ofertę należy złożyć do dnia 17.08.2020 r. do godz. 10:00 w oddziale siedziby Zamawiającego w Poznaniu: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, Oddział w Poznaniu, Pałac Działyńskich, ul. Stary Rynek 78-79, 61-772 Poznań (Sekretariat).