INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn.: „Wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej budowy serwerowni w przyziemiach Pałacu Działyńskich w Poznaniu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim”, nr referencyjny 412/2020 do którego nie mają  zastosowania przepisy  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

7.08.2020

 Zamawiający – Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, prowadząc postępowanie w trybie przepisu art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), tj. o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro, informuje co następuje:

W dniu 7 sierpnia 2020 r. o godz. 10.05 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, Oddział w Poznaniu, Pałac Działyńskich, ul. Stary Rynek 78-79, 61-772 Poznań (Sekretariat),odbyło się spotkanie Komisji w celu otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: „Wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej budowy serwerowni w przyziemiach Pałacu Działyńskich w Poznaniu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim”.

W wyznaczonym terminie, określonym w ogłoszeniu o zamówieniu, nie złożono żadnej oferty.

Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na brak ofert – art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp.