Poznań, Pałac Działyńskich – I przetarg na najem lokalu 114,37 m2

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu o powierzchni 114,37 m2 w przyziemiach budynku Pałacu Działyńskich w Poznaniu (ul. Stary Rynek 78-79), z przeznaczeniem na cele usługowo-biurowe (z dopuszczeniem działalności bankowej). Przedmiotem najmu jest lokal o powierzchni 114,37 m2, znajdujący się w przyziemiu Pałacu Działyńskich, użytkowany obecnie przez bank, z przeznaczeniem na działalność usługowo-biurową (z dopuszczeniem działalności bankowej). Pomieszczenie zlokalizowane w części budynku od strony ul. Franciszkańskiej (działka nr 34). Dostęp do pomieszczeń od strony głównego holu (od strony Starego Rynku nr 78) oraz od strony klatki schodowej od strony ul. Franciszkańskiej.

Miesięczny czynsz wywoławczy: 5.800 PLN (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych)

Wysokość wadium: 1.600 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych)

Minimalne postąpienie: 60 PLN (słownie: sześćdziesiąt złotych)

Przy czym wymagane jest jedno postąpienie.

Okres najmu – 5 lat od dnia podpisania umowy.
Termin wypowiedzenia – sześć miesięcy.

Data Przetargu: 25 listopada 2020 r., godzina 12.00

w siedzibie w PAN Bibliotece Kórnickiej, Oddział w Poznaniu, Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78-79, 61-772 Poznań (Sala Złota, 1 piętro).

 Warunki Przetargu:

  1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 75 1130 1017 0020 1462 9420 0019 do dnia 19.11.2020 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu, tj.: „25.11.2020 r. Przetarg na najem lokalu w przyziemiach budynku Pałacu Działyńskich w Poznaniu (ul. Stary Rynek 78-79), z przeznaczeniem na cele usługowo-biurowe (z dopuszczeniem działalności bankowej). Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto PAN Biblioteki Kórnickiej.
  2. Oferent zobowiązany jest także przed przystąpieniem do przetargu do przedłożenia dokumentów wskazanych w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk oraz zapoznania się z treścią: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, Informatora przetargowego oraz przedłożenia Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w przetargu, w tym oświadczeń w nim zawartych.
  3. Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, a także Informator przetargowy oraz wzór umowy najmu można pobrać ze strony internetowej www.nieruchomosci.pan.pl lub www.bkpan.poznan.pl lub uzyskać w PAN Bibliotece Kórnickiej, Oddział w Poznaniu, Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78-79, 61-772 Poznań (sekretariat, 1 piętro)  tel. 61 852 48 44 w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 24.11.2020 r., w godz. 9.00-15.00.
  4. Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2020 r., o godz. 12:00 w PAN Bibliotece Kórnickiej, Oddział w Poznaniu, Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78-79, 61-772 Poznań (Sala Złota, 1 piętro).

Załączniki: