Kórnik – I przetarg pisemny nieograniczony na najem budynków i terenu bezpośrednio do nich przylegającego na dziedzińcu Zamku Kórnickiego (ul. Zamkowa 5)

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na najem budynków i terenu bezpośrednio do nich przylegającego na dziedzińcu Zamku Kórnickiego (ul. Zamkowa 5) z przeznaczeniem na cele usługowe (gastronomiczne lub handlowe), uwzględniające potrzeby turystów odwiedzających Zamek Kórnicki oraz mieszkańców gminy Kórnik.

Przedmiotem najmu są budynki i przylegający do nich teren, zlokalizowane są na dziedzińcu Zamku Kórnickiego (ul. Zamkowa 5 w Kórniku), wykorzystywane obecnie na działalność gastronomiczną (bar):
a)    budynek gastronomiczny – lokal o powierzchni użytkowej 54,10 m2, składający się z sali głównej oraz zaplecza kuchennego (z wyłączeniem 3 m2 – kasa arboretum)
b)    pawilon WC o powierzchni użytkowej 45,70 m2
c)    teren przylegający bezpośrednio do w/w budynków o powierzchni 35 m2 z przeznaczeniem np. na ogródek gastronomiczny.

Czynsz wywoławczy za wynajem lokalu miesięcznie – 4.100  PLN  netto (słownie: cztery tysiące sto złotych)

Wysokość wadium – 820 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia złotych)

Okres najmu – 10 lat od dnia podpisania umowy.

Okres wypowiedzenia – 3 miesiące.

Data Przetargu: 19 listopada 2020 r., godzina 10.00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta przetargowa – na najem budynków i terenu bezpośrednio do nich przylegającego na dziedzińcu Zamku Kórnickiego (ul. Zamkowa 5)”, osobiście lub listownie – w Sekretariacie PAN Biblioteki Kórnickiej, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik do dnia 19 listopada 2020 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert (część jawna) nastąpi w Sekretariacie PAN Biblioteki Kórnickiej, ul. Zamkowa 5, 620-035 Kórnik.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., ul. Stary Rynek 6, Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste nr PO1D/00026332/6 (dz. nr 945/1) i PO1D/00030378/1 (dz. nr 948).

Nieruchomości stanową własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Polskiej Akademii Nauk
 
W dziale III i IV w/w Ksiąg Wieczystych brak wpisów.

Brak miejscowego planu zagospodarowania. Istnieje „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Załącznik nr 1do uchwały Nr XL / 529 / 2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 października 2017 r.

Przeznaczenie nieruchomości – cele usługowe (gastronomiczne lub handlowe), uwzględniające potrzeby turystów odwiedzających Zamek Kórnicki oraz mieszkańców gminy Kórnik

Warunki Przetargu:

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na konto nr 75 1130 1017 0020 1462 9420 0019 wadium w wysokości  820 zł do dnia 18 listopada 2020 r. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej.W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu, którego dotyczy tj.: 19 listopada 2020 r., godz. 10.00 Przetarg na najem nieruchomości w miejscowości Kórnik.
 2. Oferta powinna zawierać:
  1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami w nim wskazanymi:
  a)    kopię dowodu wpłaty wadium;
  b)    oryginał pełnomocnictwa lub poświadczonym notarialnie odpisem pełnomocnictwa do złożenia niniejszej oferty (jeśli dotyczy);
  c)    aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) wyciąg z KRS lub zaświadczeniem o wpisie do CEIDG (jeśli dotyczy);
  d)    zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami i z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  e)    oświadczenie o niekaralności osób fizycznych będących oferentami lub członkami zarządów władz oferenta;
  f)    kopie polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z rozszerzeniem o OC najemcy;
  g)    szczegółowy opis koncepcji zagospodarowania wynajmowanych budynków i ogródka gastronomicznego (zob. wytyczne). Koncepcja musi uwzględniać specyfikę funkcjonowania instytucji naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz musi licować z powagą miejsca i właściciela budynku. Koncepcja powinna zostać przedstawiona w formie opisowej, jak również w formie wizualizacji w formie rysunków, szkiców, itp. Dopuszczalne jest złożenie nośników elektronicznych zawierających prezentację koncepcji zagospodarowania;
  h)    zaparafowany projekt umowy najmu.
 3. Formularz ofertowy można pobrać bezpośrednio w Sekretariacie PAN Biblioteki Kórnickiej w Kórniku, ul. Zamkowa 5, w godzinach 8.00-15.00, tel. 61 817 00 81; ze strony internetowej www.bkpan.poznan.pl zakładka „Aktualności / Przetargi” – tu: Przetarg pisemny nieograniczony na najem budynków i terenu bezpośrednio do nich przylegającego na dziedzińcu  Zamku Kórnickiego (ul. Zamkowa 5) z przeznaczeniem na cele usługowe (gastronomiczne lub handlowe), uwzględniające potrzeby turystów odwiedzających Zamek Kórnicki oraz mieszkańców gminy Kórnik
   lub ze strony www.nieruchomosci.pan.pl.
 4. Otwarcie ofert (część jawna) nastąpi w Sekretariacie PAN Biblioteki Kórnickiej, ul. Zamkowa 5, 620-035 Kórnik , w dniu  19 listopada 2020 r. o godz. 10.00.

Załączniki: