Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Postępowanie nr 319/2020

Wykonawcy w postępowaniu

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa pomieszczenia w Pałacu Działyńskich na magazyn książek (tzw. „mały magazyn”) – ul. Stary Rynek 78-79, 61-772 Poznań”, Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 319/2020.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta:

– ORLIKON Sp. z o.o. ul. Za Groblą 1 61-860 Poznań, z Ceną brutto: 261.990,00 zł., (60,00 pkt) Wydłużonym okresem rękojmi za wady – o 24 miesiące (10,00 pkt) oraz dodatkowym Doświadczeniem Kierownika budowy na 7 budowach spełniających (każda oddzielnie) odpowiedni warunek SIWZ (30,00 pkt) – RAZEM 100,00 pkt – jedyna złożona ważna oferta.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert – Cena- 60%, Okres rękojmi za wady- 10%, Doświadczenie Kierownika budowy- 30%:

Nr oferty Wykonawca Cena brutto (zł.) pkt Rękojmia za wady – wydłużenie (miesiące) pkt Doświadczenie Kierownika Budowy (prace) pkt RAZEM pkt
1 ORLIKON Sp. z o.o. ul. Za Groblą 1 61-860 Poznań e- mail: biuro@grupaorlikon.pl  261.990,00  

60 pkt.
24  


10 pkt.
Zgodnie z Wykazem – 7

30 pkt.100 pkt.

Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) Ustawy umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie – tj. przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (zawiadomienie przesłane faksem lub pocztą e-mail) lub przed upływem 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (zawiadomienie przesłane pisemnie) – w przetargu nieograniczonym została złożona 1 oferta.Dodaj komentarz