PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU W PRZYZIEMIACH BUDYNKU PAŁACU DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU (UL. STARY RYNEK 78-79) Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWO-BIUROWEJ (Z DOPUSZCZENIEM DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ) 
 

KANCLERZ 
POLSKIEJ AKADEMI NAUK
ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu w przyziemiach budynku Pałacu Działyńskich w Poznaniu (ul. Stary Rynek 78-79) z przeznaczeniem na cele usługowo-biurowe (z dopuszczeniem działalności bankowej) na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata

Przedmiotem najmu jest lokal o powierzchni 114,37 m2, znajdujący się w przyziemiu Pałacu Działyńskich, użytkowany obecnie przez bank, z przeznaczeniem na działalność usługowo-biurową (z dopuszczeniem działalności bankowej). Pomieszczenie zlokalizowane w części budynku od strony ul. Franciszkańskiej. Dostęp do pomieszczeń od strony głównego holu (od strony Starego Rynku) oraz od strony klatki schodowej od strony ul. Franciszkańskiej.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste nr PO1P/00015461/1 (dz. nr 33) oraz PO1P/00136002/0 (dz. nr 34).

Cena wywoławcza za wynajem lokalu miesięcznie – 5.579 zł netto 
Wysokość wadium – 1.115 zł

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta przetargowa – pomieszczenia usługowo-biurowe Pałac Działyńskich”, osobiście lub listownie – w Sekretariacie PAN Biblioteki Kórnickiej, Oddział w Poznaniu, Pałac Działyńskich, ul. Stary Rynek 78-79, 61-772 Poznań do dnia 8.11.2017 r. do godz. 15.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na konto nr 75 1130 1017 0020 1462 9420 0019 wadium w wysokości 1.115 zł do dnia 2.11.2017 r. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto Polskiej Akademii Nauk.

Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami w nim wskazanymi:
a). kopią dowodu wpłaty wadium; 
b). oryginałem pełnomocnictwa lub poświadczonym notarialnie odpisem pełnomocnictwa do złożenia niniejszej oferty (jeśli dotyczy); 
c). aktualnym (nie starszym niż 3 m-ce) wyciągiem z KRS lub zaświadczeniem o wpisie do CEIDG (jeśli dotyczy); 
d). zaświadczeniem z US o niezaleganiu z podatkami i z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 
e). oświadczeniem o niekaralności osób fizycznych będących oferentami lub członkami zarządów władz oferenta; 
f). kopią polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z rozszerzeniem o OC najemcy; 
g). szczegółowym opisem koncepcji zagospodarowania wynajmowanego lokalu. Koncepcja musi uwzględniać specyfikę funkcjonowania instytucji naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz musi licować z powagą miejsca i właściciela budynku. Każda zmiana techniczna w budynku wpisanym do rejestru zabytków wymaga zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Koncepcja powinna zostać przedstawiona w formie opisowej, jak również w formie wizualizacji w formie rysunków, szkiców, itp. Dopuszczalne jest złożenie nośników elektronicznych zawierających prezentację koncepcji zagospodarowania; 
h). proponowanym termin rozpoczęcia działalności od chwili podpisania umowy.

Formularz ofertowy można pobrać bezpośrednio w Sekretariacie Oddziału PAN Biblioteki Kórnickiej w Poznaniu, Pałac Działyńskich, ul. Stary Rynek 78-79, w godzinach 8.00-15.00, tel. 61 852 48 44 ; ze strony internetowej www.bkpan.poznan.pl zakładka „Aktualności / Przetargi” – tu: Przetarg nieograniczony na najem lokalu w przyziemiach budynku Pałacu Działyńskich w Poznaniu (ul. Stary Rynek 78-79) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-biurowej (z dopuszczeniem działalności bankowej) lub ze strony nieruchomosci.pan.pl.

– Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią szczegółowych warunków przetargu dostępnych w Informatorze Przetargowym. 
– Cena oferowana nie może być niższa od wywoławczej miesięcznej stawki czynszu najmu. 
– Wartość miesięcznej stawki czynszu najmu nie zawiera podatku VAT, który zostanie naliczony według obowiązujących przepisów oraz kosztów mediów. 
– Czynsz płatny jest z góry, za każdy miesiąc roku kalendarzowego najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca. 
– Czynsz podlega corocznej waloryzacji przy zastosowaniu publikowanego przez GUS wskaźnika zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje waloryzacja.

Składający ofertę jest związany jej treścią przez 90 dni od daty otwarcia ofert.

Otwarcie ofert (część jawna) nastąpi w Sekretariacie PAN Biblioteki Kórnickiej, Oddział w Poznaniu, Pałac Działyńskich, ul. Stary Rynek 78-79, w dniu 9.11.2017 r. o godz. 10.00.

Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: unieważnienia albo zakończenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz Polskiej Akademii Nauk, w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez osobę, która wygra przetarg. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.

Kanclerzowi PAN przysługuje prawo odwołania lub zamknięcia przetargu.

Dokumentacja techniczna lokalu jest dostępna (do wglądu) w Sekretariacie PAN Biblioteki Kórnickiej, Oddział w Poznaniu, Pałac Działyńskich, ul. Stary Rynek 78-79, 61-772 Poznań, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 8.11.2017 r. w godzinach 8.00-15.00, tel. 61 852 48 44
Oględzin lokalu można dokonać w ww. terminie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu – tel. 61 852 48 44 lub 531 785 081. Osobą do kontaktu jest Pani Janina Martyna.

Linki do wiadomości

 

1) Informator przetargowy – Pałac Działyńskich

3) Projekt umowy najmu lokalu w Pałacu Działyńskich

2) Formularz ofertowy Pałac Działyńskich

4) Regulamin pracy Komisji Przetargowej

5) Regulamin przeprowadzania przetargów

1a. Zał. do Informatora przetargowego

3a. Załącznik do umowy najmu