21/10/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia: 328426 – 2016 / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 328614 – 2016

Nazwa i adres Zamawiającego: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie, tel. 61 817 00 81, faks 61 817 19 30

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:
„„Przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich Poznaniu – Biblioteka Kórnicka – dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN (etap 2, II piętro budynku)” oraz „Roboty budowlane w zakresie realizacji założeń ekspertyzy p.poż. Zamku w Kórniku””

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 7/11/2016 godzina 10:00, miejsce: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, Oddział w Poznaniu (Pałac Działyńskich), Stary Rynek 78/79, 61 772 Poznań (Sekretariat).
Kompletne ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki – do pobrania poniżej.

Linki do wiadomości