Biblioteka Kórnicka posiada w swej strukturze odrębny Dział Elektronicznych Tekstów Humanistycznych. Zajmuje się on digitalizacją i upowszechnianiem zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej, a także realizacją zamówień na reprodukcje.
OK baner TYPO2
Zdigitalizowane przez Dział zbiory można przeglądać na Platformie Biblioteki Kórnickiej, a także w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

0

tys zdigitalizowanych przez Bibliotekę Kórnicką publikacji

0

% wszystkich dostępnych w WBC publikacji pochodzi ze zbiorów kórnickich.

0

milionów odsłon zbiory wprowadzone przez Bibliotekę Kórnicką

0

lat doświadczenia

Projekt „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” Umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/16-00.

Okres realizacji

W latach 2016-2019 PAN Biblioteka Kórnicka realizowała projekt unijny, którego ideą realizacji było zdigitalizowanie unikatowych na skalę światową zasobów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej. Głównym celem projektu było cyfrowe opracowanie i udostępnienie do 31 grudnia 2019 roku 6758 zasobów naukowych Biblioteki Kórnickiej PAN.

Zbiory objęte projektem

I. Zbiory specjalne:

– rękopisy średniowieczne do 1530 r.: 101 (Ilość jednostek) 36 500 (Liczba skanów).

– dokumenty pergaminowe do 1530 r.: 92 (Ilość jednostek) 250 (Liczba skanów).

– rękopisy staropolskie (XVI-XVIII w.): 718 (Ilość jednostek) 230 200 (Liczba skanów)

– inkunabuły (druki XV-wieczne): 242 (Ilość jednostek) 100 000 (Liczba skanów)

– początki drukarstwa polskiego (XVI w.): 2181 (Ilość jednostek) 340 000 (Liczba skanów)

– kartografia do 1945 r.: 427 atlasów 485 map 17 700.

II Muzealia:

– 512 obiektów muzealnych (malarstwo) 1024 fotografie

– 2000 dokumentów ikonograficznych (odbitki graficzne, rysunki, fotografie, pocztówki) – 4000 skanów.

 

Zakres projektu

W ramach projektu prowadzono następujące działania:

Zadanie I. Digitalizacja

Zadanie II. Platforma

Zadanie III. Promocja i działania upowszechniające

Grupę docelową stanowili przedstawiciele trzech grup najczęściej korzystających z cyfrowych zasobów, zarówno Biblioteki Kórnickiej jak i innych bibliotek cyfrowych w kraju:

– naukowcy/pracownicy naukowi

– hobbyści

– studenci

Rezultaty projektu
  • Liczba zdigitalizowanych obiektów 6758
  • Rozmiar zdigitalizowanych skanów:  32,10 TB i
  • Ilość wykonanych skanów: ponad 700 000

 

Cele projektu

1. Opracowanie i udostępnienie niedostępnych do tej pory materiałów genealogicznych przechowywanych w Bibliotece Kórnickiej PAN.
2.Opracowanie i udostępnienie znajdujących się jedynie w zapiskach inwentarzowych danych na temat muzealiów oraz wybranych najcenniejszych zbiorów grafiki i fotografii Biblioteki Kórnickiej.
3. Opracowanie i udostępnienie dostępnej w chwili obecnej jedynie w formie rozproszonej w katalogu kartkowym elektronicznej bazy druków z lat 1901-1918.
4. Szerokie udostępnienie w formie elektronicznej bazy pełnego, szczegółowego opisu najcenniejszych zbiorów (rękopisy, stare druki, kartografia) Biblioteki Kórnickiej.
5. Stworzenie platformy integrującej zasoby cyfrowe Biblioteki Kórnickiej dostępnej online i odpowiadającej na rosnące potrzeby użytkowników w zakresie szybszego i trafniejszego wyszukiwania zasobów naukowych, a także pozwalającego na wnikliwą analizę zainteresowania zbiorami udostępnianymi cyfrowo.