Wynik postępowania – projekt na budowę serwerowni w Pałacu Działyńskich w Poznaniu

Dot. Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn.: „Wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej budowy serwerowni w przyziemiach Pałacu Działyńskich w Poznaniu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim”, nr referencyjny 412/2020 do którego nie mają  zastosowania przepisy  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą Pzp”

Zamawiający w Zaproszeniu do składania ofert na realizację zamówienia pn.: „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy serwerowni w przyziemiach Pałacu Działyńskich w Poznaniu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim”, nr referencyjny 412/2020 informuje, o wyborze jako najkorzystniejszej jedynej ważnej oferty złożonej przez Wykonawcę:

– PHU PROMAR Marek Kubacki Ul. Leśna 7 66-450 Jenin z ceną brutto: 43.050,00

Umowa po niniejszej procedurze może zostać zawarta niezwłocznie po upublicznieniu Wyniku.