Przetarg nieograniczony – wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych do magazynu książek w Pałacu Działyńskich w Poznaniu (Stary Rynek 78-79) oraz do magazynu książek w Kórniku (ul. Zamkowa 8)”, Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 436/2020.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta:

– Budmax REGAŁY” Sp. z o.o. ul. A. Gabrysiak 4, 80-175 Gdańsk , z Ceną brutto: 200.891,18 zł, w tym za mb 65,30 (60,00 pkt), Liczbą metrów bieżących – 3076,44 (20,00 pkt), Aranżacją – zgodnie z ofertą (20,00 pkt) – RAZEM 100,00 pkt.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert – Cena- mb – 60%, Liczba metrów – 20%, Aranżacja – 20%:

Nr oferty Wykonawca Cena brutto (zł) Cena za 1 mb (zł)   pkt Liczba metrów bieżących   pkt Aranżacja   pkt RAZEM   pkt
1   PPH “Rol-Mot” Sp. z o.o. ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów   Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp
2   „Budmax REGAŁY” Sp. z o.o. ul. A. Gabrysiak 4, 80-175 Gdańsk   200.891,18
65,30  
60,00
3076,44   20,00 Zgodnie
z ofertą
  20,00
100,00
3   Silesia Meble Sp. z o.o. ul. Główna 63, 44-230 Bełk   206.004,07
68,70
 57,03
2998,80   19,50 Zgodnie
z ofertą
  16,58
93,11

Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) Ustawy umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego nie może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (zawiadomienie przesłane faksem lub pocztą e-mail) lub przed upływem 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (zawiadomienie przesłane pisemnie).