Przetarg nieograniczony – wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych – Informacja z otwarcia ofert w dniu 19 sierpnia 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 19 sierpnia 2020 r.

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych do magazynu książek w Pałacu Działyńskich w Poznaniu (Stary Rynek 78-79) oraz do magazynu książek w Kórniku (ul. Zamkowa 8)”, Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 436/2020.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty brutto: 246.000,00 zł

Nr oferty Wykonawca Cena brutto (zł)
Cena za 1 mb (zł)
Liczba metrów bieżących Aranżacja
1 PPH “Rol-Mot” Sp. z o.o. , ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów 264.604,98
66,78
3962,80 Zgodnie z ofertą
2 „Budmax REGAŁY” Sp. z o.o., ul. A. Gabrysiak 4, 80-175 Gdańsk 200.891,18
65,30
3076,44 Zgodnie z ofertą
3 Silesia Meble Sp. z o.o., ul. Główna 63, 44-230 Bełk 206.004,07
68,70
2998,80 Zgodnie z ofertą

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.