Informacja o unieważnieniu postępowania – dot. Ogłoszenia o zamówieniu – roboty budowlane. Postępowanie nr 384/2020

Dot.  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) wraz z nadzorem – etap I”, Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 384/2020.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

W prowadzonym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta:

  1. Revita Art. Sp. z o.o. ul. Dewajtis 5/7 01-815 Warszawa – cena brutto – 681.000,00 zł

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 457.243,40 zł brutto.

W związku z powyższym oraz wobec braku możliwości zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia zasadne stało się unieważnienie postępowania.