Informacja z otwarcia ofert. Postępowanie nr 319/2020

Dot.  .  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa pomieszczenia w Pałacu Działyńskich na magazyn książek (tzw. „mały magazyn”) – ul. Stary Rynek 78-79, 61-772 Poznań”, Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 319/2020.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty brutto: 265.409,12 zł

Nr oferty Wykonawca Cena brutto (zł) Rękojmia za wady – wydłużenie (miesiące) Doświadczenie Kierownika Budowy
1 ORLIKON Sp. z o.o. ul. Za Groblą 1 61-860 Poznań e- mail: biuro@grupaorlikon.pl  261.990,00 24 Zgodnie z Wykazem prac 7 prac  

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.