Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane (2 części). Postępowanie nr 232/2020 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poznań, 19 czerwca 2020 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Dot.  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku – wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych – elewacja wschodnia oraz Remont (wzmocnienie) fundamentu i wewnętrznej ściany konstrukcyjnej w budynku oficyny zamkowej – „Australia” – 2 części”, postępowanie nr 232/2020.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta:

Część 1 – ORLIKON Sp. z o.o. ul. Za Groblą 1 61-860 Poznań, z Ceną brutto: 737.590,74 zł., (60,00 pkt) Wydłużonym okresem rękojmi za wady – o 24 miesiące (10,00 pkt) oraz dodatkowym Doświadczeniem Kierownika budowy na 7 budowach spełniających (każda oddzielnie) odpowiedni warunek SIWZ (30,00 pkt) – RAZEM 100,00 pkt.

Część 2 – ORLIKON Sp. z o.o. ul. Za Groblą 1 61-860 Poznań, z Ceną brutto: 59.985,02 zł., Wydłużonym okresem rękojmi za wady – o 24 miesiące oraz dodatkowym Doświadczeniem Kierownika budowy na 7 budowach spełniających (każda oddzielnie) odpowiedni warunek SIWZ (jedyna ważna oferta w części).

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert – Cena- 60%, Okres rękojmi za wady- 10%, Doświadczenie Kierownika budowy- 30%:

Nr oferty Wykonawca Cena brutto (zł.)   pkt Rękojmia za wady – wydłużenie (miesiące)   pkt   Doświadczenie Kierownika Budowy   pkt RAZEM   pkt
1 ORLIKON Sp. z o.o. ul. Za Groblą 1 61-860 Poznań e- mail: orlikon@grupaorlikon.pl  Część 1 737 590,74   60,00   Część 2 59 985,02   60,00   Część 1 24   10,00     Część 2 24   10,00 Część 1 Zgodnie z Wykazem prac 7 prac   30,00   Część 2 Zgodnie z Wykazem prac 7 prac   30,00   Część 1   100,00   Część 2   100,00  
2   Przedsiębiorstwo budowlano usługowe NOVAPOL Sp z o. o. ul. M.C. Skłodowskiej 71a 87-100 Toruń e- mail: novapol@novapol.pl     Część 1 816 412,50   54,21   Część 2 – – –   Część 1 24   10,00   Część 2 – – – Część 1 Zgodnie z Wykazem prac 9 prac   30,00 Część 1   94,21

Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) Ustawy umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego nie może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (zawiadomienie przesłane faksem lub pocztą e-mail) lub przed upływem 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (zawiadomienie przesłane pisemnie).