Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane (2 części). Postępowanie nr 232/2020 – informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w dniu 5 czerwca 2020 r.

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku – wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych – elewacja wschodnia oraz Remont (wzmocnienie) fundamentu i wewnętrznej ściany konstrukcyjnej w budynku oficyny zamkowej – „Australia” – 2 części”, Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 232/2020 r.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty brutto:

– Część 1 – Elewacja wschodnia Zamku – 854 649,08 zł

– Część 2 – Wewnętrzna ściana w oficynie Australia – 63 127,68 zł

Nr oferty Wykonawca Cena brutto (zł.) Rękojmia za wady – wydłużenie (miesiące) Doświadczenie Kierownika Budowy
1 ORLIKON Sp. z o.o. ul. Za Groblą 1 61-860 Poznań e- mail: orlikon@grupaorlikon.pl  Część 1
737590,74

Część 2
59985,02
Część 1 – 24 Część 224 Zgodnie z wykazem prac
7 prac
7 prac
2 Przedsiębiorstwo budowlano usługowe NOVAPOL Sp z o. o. ul. M.C. Skłodowskiej 71a 87-100 Toruń e- mail: novapol@novapol.pl   Część 1816412,50   Część 2 – – – Część 124   Część 2 – – – Zgodnie z wykazem prac
9 prac  
———

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.