Wykonawcy w zapytaniu

                                                                                                                                                           

02 października 2017 r.    

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO poniżej równowartości 30.000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp) dot. Wykonania fotografii reprodukcyjnych 512 obiektów muzealnych zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej.

 

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego z dnia 29 września 2017  i zgłoszonych wątpliwości jednego z Wykonawców dot. zapisów umownych, związanych z przekazaniem praw autorskich do Dzieła stanowiącego przedmiot umowy, Zamawiający informuje o zmianie treści Formularza ofertowego oraz Wzoru umowy (zgodnie z załącznikami – zmienione zapisy w we Wzorze umowy zostały pogrubione).

Formularz ofertowy

Wzór umowy