Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-11-2017

Nazwa zamawiającego

POLSKA AKADEMIA NAUK

Numer ogłoszenia

1066716

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę (zgodnie z zał. nr 1) zawierającą proponowane wynagrodzenie łącznie z podatkiem VAT (z podaniem jego wysokości) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na adres: POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA ODDZIAŁ W POZNANIU PAŁAC DZIAŁYŃSKICH, Stary Rynek 78/79 61-772 Poznań z dopiskiem w tytule: Oferta na zadanie: Konserwacja 52 obrazów.
Termin składania ofert: do dnia 15.11.2017 .2017 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Termin otwarcia ofert: 15.11.2017r. godz. 10:05.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Losik-Sidorska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

a.losik-sidorska@bkpan.poznan.pl , tel. 531 980 186

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje Wykonania konserwacji zachowawczej 52 obrazów na podłożu papierowym i pergaminowym ze zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej.
Miejsce:
Wszelkie prace przeprowadzone na obiektach wykonywane być muszą w jednym z pomieszczeń pracowni konserwatorsko – introligatorskiej PAN Biblioteki Kórnickiej, w godzinach funkcjonowania placówki, tj. od godz. 8.00 do godz. 16.00, pod ścisłym nadzorem dyplomowanych konserwatorów papieru i skóry, zatrudnionych w PAN Bibliotece Kórnickiej. Wykonawca nie ma prawa wynosić poddawanych konserwacji obiektów poza obszar pracowni konserwatorsko – introligatorskiej PAN Biblioteki Kórnickiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem OPZ.
Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert na części zamówienia.
1) Wszystkie prace konserwatorsko – restauratorskie wykonywać należy stosując się ściśle do zaleceń i wytycznych zatrudnionych w PAN Bibliotece Kórnickiej dyplomowanych konserwatorów papieru i skóry, którzy nadzorować będą przebieg prac konserwatorsko – restauratorskich o których mowa w zapytaniu.
2) Po wykonaniu prac konserwatorsko – restauratorskich Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokumentację konserwatorską w formie papierowej oraz na nośniku cyfrowym w formacie PDF. Na nośniku cyfrowym umieścić również należy zdjęcia obiektów wykonane przed, w trakcie i po zakończeniu konserwacji. Zdjęcia zapisane powinny być w rozszerzeniu JPG. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy pisemnego zestawienia użytych do konserwacji materiałów spełniających kryteria jakości archiwalnej, potwierdzonej atestami.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Kórnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Prace konserwatorskie przeprowadzone na obiektach na podłożu papierowym powinny obejmować:
• wykonanie dokumentacji fotograficzno – opisowej każdego z obiektów przed, w trakcie i po konserwacji;
• kontrola obiektów pod kątem obecności mikroorganizmów, w razie konieczności przeprowadzenie dezynfekcji metodą odpowiednią dla specyfiki każdego z obiektów;
• demontaż obiektów z oryginalnych ram i passe partout, oczyszczenie mechaniczne ram i oryginalnych passe partout, zbadanie wartości pH passe partout, w razie konieczności odkwaszenie passe partout metodą bezwodną;
• oczyszczenie mechaniczne powierzchni papieru (jeśli jest to wymagane);
• w razie konieczności przeprowadzenie zabiegów miejscowego oczyszczania chemicznego powierzchni papieru;
• zbadanie wartości pH podłoża papierowego każdego z obiektów, w razie konieczności przeprowadzenie zabiegu odkwaszenia metodą bezwodną;
• wzmocnienie miejsc osłabionych poprzez miejscowe podklejenie dodatkowym nośnikiem, np. odpowiednio dobranym pod kontem koloru i gramatury papierem japońskim;
• podklejenie przedarć, uzupełnienie ubytków w podłożu papierowym za pomocą odpowiednio dobranej masy papierowej/papieru japońskiego, reparacja uszkodzeń podłoża papierowego przy zastosowaniu metod odwracalnych i przy użyciu materiałów atestowanych (odpowiednio dobranych pod kontem koloru i gramatury papierów japońskich, papierów bezkwasowych, kleiku ze skrobi modyfikowanej lub innych klei odwracalnych);
• ponowny montaż obiektów w passe partout;
• opracowanie systemu ponownego oprawienia obiektów w oryginalnych ramach w sposób umożliwiający ich okresową kontrolę;
• wszelkie prace przeprowadzane na obiektach muszą być konsultowane z zespołem konserwatorów zatrudnionych w PAN Bibliotece Kórnickiej

Prace konserwatorskie przeprowadzone na obiektach na podłożu pergaminowym powinny obejmować::
• wykonanie dokumentacji fotograficzno – opisowej każdego z obiektów przed, w trakcie i po konserwacji;
• kontrola obiektów pod kątem obecności mikroorganizmów, w razie konieczności przeprowadzenie dezynfekcji metodą odpowiednią dla specyfiki obiektów;
• demontaż obiektów z oryginalnych ram i passe partout, oczyszczenie mechaniczne ram i oryginalnych passe partout, zbadanie wartości pH passe partout, w razie konieczności odkwaszenie passe partout metodą bezwodną;
• oczyszczenie mechaniczne powierzchni pergaminów;
• naprężanie pergaminów w celu usunięcie deformacji;
• wzmocnienie miejsc osłabionych poprzez miejscowe podklejenie dodatkowym nośnikiem (np. odpowiednio dobranym pod kontem koloru i gramatury papierem japońskim) w technice bezwodnej;
• podklejenie przedarć, uzupełnienie ubytków w podłożu pergaminowym za pomocą odpowiednio dobranej masy papierowej/papieru japońskiego, reparacja uszkodzeń podłoża pergaminowego przy zastosowaniu metod odwracalnych i przy użyciu materiałów atestowanych, zgodnych ze specyfiką obiektu zabytkowego (odpowiednio dobranych pod kontem koloru i gramatury papierów japońskich, papierów bezkwasowych, pergaminu, klei odwracalnych);
• ponowny montaż obiektów w passe partout/wykonanie passe partout;
• opracowanie systemu ponownego oprawienia obiektów w oryginalnych ramach w sposób umożliwiający ich okresową kontrolę;
• prace przeprowadzane na obiektach muszą być konsultowane z zespołem konserwatorów zatrudnionych w PAN Bibliotece Kórnickiej;

Przedmiot zamówienia

Prace konserwatorskie przeprowadzone na obiektach na podłożu papierowym powinny obejmować:
• wykonanie dokumentacji fotograficzno – opisowej każdego z obiektów przed, w trakcie i po konserwacji;
• kontrola obiektów pod kątem obecności mikroorganizmów, w razie konieczności przeprowadzenie dezynfekcji metodą odpowiednią dla specyfiki każdego z obiektów;
• demontaż obiektów z oryginalnych ram i passe partout, oczyszczenie mechaniczne ram i oryginalnych passe partout, zbadanie wartości pH passe partout, w razie konieczności odkwaszenie passe partout metodą bezwodną;
• oczyszczenie mechaniczne powierzchni papieru (jeśli jest to wymagane);
• w razie konieczności przeprowadzenie zabiegów miejscowego oczyszczania chemicznego powierzchni papieru;
• zbadanie wartości pH podłoża papierowego każdego z obiektów, w razie konieczności przeprowadzenie zabiegu odkwaszenia metodą bezwodną;
• wzmocnienie miejsc osłabionych poprzez miejscowe podklejenie dodatkowym nośnikiem, np. odpowiednio dobranym pod kontem koloru i gramatury papierem japońskim;
• podklejenie przedarć, uzupełnienie ubytków w podłożu papierowym za pomocą odpowiednio dobranej masy papierowej/papieru japońskiego, reparacja uszkodzeń podłoża papierowego przy zastosowaniu metod odwracalnych i przy użyciu materiałów atestowanych (odpowiednio dobranych pod kontem koloru i gramatury papierów japońskich, papierów bezkwasowych, kleiku ze skrobi modyfikowanej lub innych klei odwracalnych);
• ponowny montaż obiektów w passe partout;
• opracowanie systemu ponownego oprawienia obiektów w oryginalnych ramach w sposób umożliwiający ich okresową kontrolę;
• wszelkie prace przeprowadzane na obiektach muszą być konsultowane z zespołem konserwatorów zatrudnionych w PAN Bibliotece Kórnickiej

Prace konserwatorskie przeprowadzone na obiektach na podłożu pergaminowym powinny obejmować::
• wykonanie dokumentacji fotograficzno – opisowej każdego z obiektów przed, w trakcie i po konserwacji;
• kontrola obiektów pod kątem obecności mikroorganizmów, w razie konieczności przeprowadzenie dezynfekcji metodą odpowiednią dla specyfiki obiektów;
• demontaż obiektów z oryginalnych ram i passe partout, oczyszczenie mechaniczne ram i oryginalnych passe partout, zbadanie wartości pH passe partout, w razie konieczności odkwaszenie passe partout metodą bezwodną;
• oczyszczenie mechaniczne powierzchni pergaminów;
• naprężanie pergaminów w celu usunięcie deformacji;
• wzmocnienie miejsc osłabionych poprzez miejscowe podklejenie dodatkowym nośnikiem (np. odpowiednio dobranym pod kontem koloru i gramatury papierem japońskim) w technice bezwodnej;
• podklejenie przedarć, uzupełnienie ubytków w podłożu pergaminowym za pomocą odpowiednio dobranej masy papierowej/papieru japońskiego, reparacja uszkodzeń podłoża pergaminowego przy zastosowaniu metod odwracalnych i przy użyciu materiałów atestowanych, zgodnych ze specyfiką obiektu zabytkowego (odpowiednio dobranych pod kontem koloru i gramatury papierów japońskich, papierów bezkwasowych, pergaminu, klei odwracalnych);
• ponowny montaż obiektów w passe partout/wykonanie passe partout;
• opracowanie systemu ponownego oprawienia obiektów w oryginalnych ramach w sposób umożliwiający ich okresową kontrolę;
• prace przeprowadzane na obiektach muszą być konsultowane z zespołem konserwatorów zatrudnionych w PAN Bibliotece Kórnickiej;
22 akwarele, 8- RYSUNEK KREDKĄ/OŁÓWKIEM/ SEPIĄ, pasteli, 2 rysunki tuszem, 5 obrazów na pergaminie

Kod CPV

92521220-7

Nazwa kodu CPV

Usługi ochrony eksponatów

Harmonogram realizacji zamówienia

Prace muszą być wykonywane sukcesywnie w terminie do 20 grudnia 2017 roku

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W zapytaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający następujące – wiedzę i doświadczenie:
– Doświadczenie oraz wiedzę niezbędną do wykonania prac konserwatorsko – restauratorskich. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem były usługi konserwacji i renowacji dzieł sztuki na podłożu papierowym oraz na podłożu pergaminowym, potwierdzając iż wskazane prace wykonane zostały bez zastrzeżeń co do jakości oraz terminowości.
Wykonawcy wskazują doświadczenie w Formularzu oferty z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie prac lub załączeniem / wykazaniem innych potwierdzeń dokumentujących posiadanie doświadczenie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W zapytaniu mogą wziąć udział Wykonawcy dysponujący następującymi osobami:
– min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania prac konserwatorsko – restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zgodnie z art. 37a. ustawy o ochronie zabytków (UoOZ) zgodnie z przedmiotem zamówienia.
Art. 37a. UoOZ: 1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 UoOZ.
Wykonawcy wskazują dysponowanie wymaganymi osobami w Formularzu oferty z załączeniem kopii wymaganych dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz wykazaniem wymaganego doświadczenia.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z wzorem umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty z informacjami dot. spełniania warunku dysponowania osobami z zał. oraz posiadania doświadczenia wraz z potwierdzeniem należytego wykonania

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  1. cena brutto 80
    2. gwarancja 10
    3. termin wykonania zlecenia 10

Wykluczenia

Za nie spełnienie warunków udziału

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

POLSKA AKADEMIA NAUK

Adres

  1. Plac Defilad 1

00-901 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

618170081

Fax

618170081

NIP

5251575083

Tytuł projektu

„Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Numer projektu

POPC.02.03.01-00-0029/16-00

Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Umowa