28/02/2017

Numer ogłoszenia: TED-publication 74974-2017 (dot. 130/2017)

OGŁOSZENIE O PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM UE: PL-Kórnik: Usługi opracowywania oprogramowania dla internetu i intranetu

Numer ogłoszenia: TED-publication 74974-2017 (dot. 130/2017)

Nazwa i adres Zamawiającego: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie, tel. 61 817 00 81, faks 61 817 19 30

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Postępowanie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu POPC.02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Nazwa zamówienia:
„Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oraz utrzymanie platformy internetowej – serwisu integrującego zbiory Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”
Ogłoszenie o zamówieniu- SIMAP do pobrania poniżej.

Linki do wiadomości