PROJEKT POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16

„Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Projekt „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” Umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/16-00.

Wartość projektu: 6 298 199,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 5 330 165,81 PLN

Ideą realizacji projektu jest zdigitalizowanie unikatowych na skalę światową zasobów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej . Głównym celem projektu jest cyfrowe opracowanie i udostępnienie do 31 grudnia 2019 roku 6758 zasobów naukowych Biblioteki Kórnickiej PAN. Realizacja projektu zaplanowana jest na początek 2017. Cały projekt trwać będzie 36 miesięcy. W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:

Zadanie I. Digitalizacja

Zadanie II. Platforma

Zadanie III. Promocja i działania upowszechniające

Grupę docelową stanowią przedstawiciele trzech grup najczęściej korzystających z cyfrowych zasobów, zarówno Biblioteki Kórnickiej jak i innych bibliotek cyfrowych w kraju:

– naukowcy/pracownicy naukowi

– hobbyści

– studenci

Zaproponowana w projekcie koncepcja stworzenia platformy bazująca na udostępnieniu w Internecie kopii cyfrowych obiektów bibliotecznych i muzealnych, pozwala przyjąć założenie, że społeczne oddziaływanie wyników projektu w największej mierze widoczne będzie w środowiskach przedstawicieli tych trzech obszarów.