17/11/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia: 345771– 2016

Nazwa i adres Zamawiającego: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie, tel. 61 817 00 81, faks 61 817 19 30

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Postępowanie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu POPC.02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Nazwa zamówienia:
„Zakup i dostawa 2 skanerów wysokoformatowych dla Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Ofertę należy złożyć do dnia 25/11/2016 r. do godz. 10:00 w oddziale siedziby Zamawiającego w Poznaniu: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, Oddział w Poznaniu (Pałac Działyńskich), Stary Rynek 78/79, 61 772 Poznań (Sekretariat).
Kompletne ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki – do pobrania poniżej.

Linki do wiadomości