27/07/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia: 161211 – 2016

Nazwa i adres Zamawiającego: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie, tel. 61 817 00 81, faks 61 817 19 30

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:
Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku Kórnickiego w zakresie: wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych – ceglana część elewacji z wyłączeniem wieży

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, Oddział w Poznaniu (Pałac Działyńskich), Stary Rynek 78/79, 61 772 Poznań (Sekretariat).
Kompletne ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki – do pobrania poniżej.

Linki do wiadomości