Dot.  Postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. „Całodobowa ochrona osób i mienia w Zamku w Kórniku oraz ochrona obiektów (ul. Zamkowa 5 i 8 w Kórniku) przez monitorowanie wizyjne systemu dozoru telewizyjnego (CCTV), monitorowanie sygnałów z zabezpieczeń elektronicznych (SSNiW) oraz interwencji grup patrolu interwencyjnego” Pytanie i odpowiedź do treści Istotnych Warunków Zamówienia (IWZ), Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 12/2018.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień na pytanie dot. treści istotnych warunków zamówienia:

 

Pyt. Nr 1 z dnia 5 lutego oraz nr 2 z dnia 6 lutego 2018 roku wraz z odpowiedziami Zamawiającego, które są w załącznikach:

Pytanie i odpowiedź nr 1

Pytanie i odpowiedź nr 2