Informacja z otwarcia ofert w dniu 25 września 2020 r. – dot. ogłoszenia o zamówieniu – roboty budowlane. Postępowanie nr 530/2020

Poznań, 25 września 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 25 września 2020 r.

Dot.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) wraz z nadzorem – etap I”, Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 530/2020 r.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty brutto: 162 611,44 zł.

Nr oferty Wykonawca Cena brutto (zł.) Rękojmia za wady – wydłużenie (miesiące) Dodatkowe doświadczenie KB (ilość RB)
1 ORLIKON Sp. z o.o. ul. Za Groblą 1 61-860 Poznań e- mail: biuro@grupaorlikon.pl    158054,74 24 6

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.